Privacy Verklaring
Lichtwerkellen, gevestigd aan Steffensberg 8, 9431CZ te Westerbork, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in
deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.lichtwerkellen.nl/ Steffensberg 8, 9431CZ te Westerbork, 31650864855.
Ellen Weijers is de Functionaris Gegevensbescherming van Lichtwerkellen zij is te bereiken via lichtwerkellen@hotmail.com

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Lichtwerkellen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk:
Mijn website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via lichtwerkellen@hotmail.com, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk:
Lichtwerkellen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van mijn nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
Lichtwerkellen kan niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld lichtwerkellen) tussen zit.

Lichtwerkellen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Windows 10, Office 2010, Outlook, Word, Exel met als doel, Communicatie d.m.v. Email,Opmaak van uitnodigingen en of nieuwsbrieven, administratie van gegevens. Gegevens worden puur voor administratie gebruikt, niet voor analytische doeleinden.

Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar:
Lichtwerkellen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
* Personalia > Duur van de overeenkomst + 12 maand > Nodig voor administratieve doeleinden
* Persoonsgegevens > Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar
* Behandelverslagen en dossier > Wettelijke bewaartermijn van 15 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden
Lichtwerkellen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Lichtwerkellen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lichtwerkellen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar lichtwerkellen@hotmail.com.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Lichtwerkellen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Lichtwerkellen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem
dan contact op via lichtwerkellen@hotmail.com